Help

Hebrew OT

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד׃
2 בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו׃
3 אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃
4 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי־פי׃
5 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃
6 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃
7 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃
8 בנדבה אזבחה־לך אודה שמך יהוה כי־טוב׃
9 כי מכל־צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃
© 2019 ERF Medien