Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח על־מחלת משכיל לדוד׃
2 אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה־טוב׃
3 אלהים משמים השקיף על־בני אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃
4 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃
5 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃
6 שם פחדו־פחד לא־היה פחד כי־אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי־אלהים מאסם׃
7 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
© 2018 ERF Medien