Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח בנגינות מזמור לדוד׃
2 בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי׃
3 בני איש עד־מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה׃
4 ודעו כי־הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃
5 רגזו ואל־תחטאו אמרו בלבבכם על־משכבכם ודמו סלה׃
6 זבחו זבחי־צדק ובטחו אל־יהוה׃
7 רבים אמרים מי־יראנו טוב נסה־עלינו אור פניך יהוה׃
8 נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃
9 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי־אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃
© 2018 ERF Medien