Hilfe

Hebrew OT

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃
2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת־קדש׃
3 קול יהוה על־המים אל־הכבוד הרעים יהוה על־מים רבים׃
4 קול־יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את־ארזי הלבנון׃
6 וירקידם כמו־עגל לבנון ושרין כמו בן־ראמים׃
7 קול־יהוה חצב להבות אש׃
8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃
11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את־עמו בשלום׃
© 2019 ERF Medien