Hilfe

Hebrew OT

1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל־תחרש ממני פן־תחשה ממני ונמשלתי עם־ יורדי בור׃
2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל־דביר קדשך׃
3 אל־תמשכני עם־רשעים ועם־פעלי און דברי שלום עם־רעיהם ורעה בלבבם׃
4 תן־להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃
5 כי לא יבינו אל־פעלת יהוה ואל־מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃
6 ברוך יהוה כי־שמע קול תחנוני׃
7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
8 יהוה עז־למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃
9 הושיעה את־עמך וברך את־נחלתך ורעם ונשאם עד־העולם׃
© 2019 ERF Medien