Help

Hebrew OT

1 לדוד שפטני יהוה כי־אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃
2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃
3 כי־חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃
4 לא־ישבתי עם־מתי־שוא ועם נעלמים לא אבוא׃
5 שנאתי קהל מרעים ועם־רשעים לא אשב׃
6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה׃
7 לשמע בקול תודה ולספר כל־נפלאותיך׃
8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃
9 אל־תאסף עם־חטאים נפשי ועם־אנשי דמים חיי׃
10 אשר־בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃
11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃
12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃
© 2019 ERF Medien