Hilfe

Hebrew OT

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
2 כי־הוא על־ימים יסדה ועל־נהרות יכוננה׃
3 מי־יעלה בהר־יהוה ומי־יקום במקום קדשו׃
4 נקי כפים ובר־לבב אשר לא־נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃
5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃
6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃
7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃
8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃
9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃
10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃
© 2018 ERF Medien