Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח מזמור לדוד׃
2 יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
3 ישלח־עזרך מקדש ומציון יסעדך׃
4 יזכר כל־מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃
5 יתן־לך כלבבך וכל־עצתך ימלא׃
6 נרננה בישועתך ובשם־אלהינו נדגל ימלא יהוה כל־משאלותיך׃
7 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃
8 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם־יהוה אלהינו נזכיר׃
9 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃
10 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום־קראנו׃
© 2019 ERF Medien