Hilfe

Hebrew OT

1 מכתם לדוד שמרני אל כי־חסיתי בך׃
2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל־עליך׃
3 לקדושים אשר־בארץ המה ואדירי כל־חפצי־בם׃
4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל־אסיך נסכיהם מדם ובל־אשא את־שמותם על־ שפתי׃
5 יהוה מנת־חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃
6 חבלים נפלו־לי בנעמים אף־נחלת שפרה עלי׃
7 אברך את־יהוה אשר יעצני אף־לילות יסרוני כליותי׃
8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל־אמוט׃
9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף־בשרי ישכן לבטח׃
10 כי לא־תעזב נפשי לשאול לא־תתן חסידך לראות שחת׃
11 תודיעני ארח חיים שבע שמחות את־פניך נעמות בימינך נצח׃
© 2019 ERF Medien