Help

Hebrew OT

1 מזמור לדוד יהוה מי־יגור באהלך מי־ישכן בהר קדשך׃
2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃
3 לא־רגל על־לשנו לא־עשה לרעהו רעה וחרפה לא־נשא על־קרבו׃
4 נבזה בעיניו נמאס ואת־יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃
5 כספו לא־נתן בנשך ושחד על־נקי לא לקח עשה־אלה לא ימוט לעולם׃
© 2019 ERF Medien