NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Hebrew OT

1 הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃
2 ישמח ישראל בעשיו בני־ציון יגילו במלכם׃
3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו־לו׃
4 כי־רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על־משכבותם׃
6 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃
7 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל־אמים׃
8 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃
9 לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל־חסידיו הללו־יה׃
© 2019 ERF Medien