Help

Hebrew OT

1 הללו־יה הללי נפשי את־יהוה׃
2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃
3 אל־תבטחו בנדיבים בבן־אדם שאין לו תשועה׃
4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃
5 אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על־יהוה אלהיו׃
6 עשה שמים וארץ את־הים ואת־כל־אשר־בם השמר אמת לעולם׃
7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
9 יהוה שמר את־גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
10 ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו־יה׃
© 2019 ERF Medien