Hilfe

Hebrew OT

1 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה׃
2 קולי אל־יהוה אזעק קולי אל־יהוה אתחנן׃
3 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃
4 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח־זו אהלך טמנו פח לי׃
5 הביט ימין וראה ואין־לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃
6 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
7 הקשיבה אל־רנתי כי־דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃
8 הוציאה ממסגר נפשי להודות את־שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃
© 2018 ERF Medien