Hilfe

Hebrew OT

1 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי־לך׃
2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת־ערב׃
3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על־דל שפתי׃
4 אל־תט־לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את־אישים פעלי־און ובל־ אלחם במנעמיהם׃
5 יהלמני־צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל־יני ראשי כי־עוד ותפלתי ברעותיהם׃
6 נשמטו בידי־סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו׃
7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃
8 כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל־תער נפשי׃
9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃
10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד־אעבור׃
© 2018 ERF Medien