Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה־ טוב׃
2 יהוה משמים השקיף על־בני־אדם לראות היש משכיל דרש את־אלהים׃
3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה־טוב אין גם־אחד׃
4 הלא ידעו כל־פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃
5 שם פחדו פחד כי־אלהים בדור צדיק׃
6 עצת־עני תבישו כי יהוה מחסהו׃
7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
© 2017 ERF Medien