Hilfe

Hebrew OT

1 לדוד אודך בכל־לבי נגד אלהים אזמרך׃
2 אשתחוה אל־היכל קדשך ואודה את־שמך על־חסדך ועל־אמתך כי־הגדלת על־ כל־שמך אמרתך׃
3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃
4 יודוך יהוה כל־מלכי־ארץ כי שמעו אמרי־פיך׃
5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃
6 כי־רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃
7 אם־אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃
8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל־תרף׃
© 2019 ERF Medien