Hilfe

Hebrew OT

1 על נהרות בבל שם ישבנו גם־בכינו בזכרנו את־ציון׃
2 על־ערבים בתוכה תלינו כנרותינו׃
3 כי שם שאלונו שובינו דברי־שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון׃
4 איך נשיר את־שיר־יהוה על אדמת נכר׃
5 אם־אשכחך ירושלם תשכח ימיני׃
6 תדבק־לשוני לחכי אם־לא אזכרכי אם־לא אעלה את־ירושלם על ראש שמחתי׃
7 זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃
8 בת־בבל השדודה אשרי שישלם־לך את־גמולך שגמלת לנו׃
9 אשרי שיאחז ונפץ את־עלליך אל־הסלע׃
© 2018 ERF Medien