Help

Hebrew OT

1 שיר המעלות לדוד הנה מה־טוב ומה־נעים שבת אחים גם־יחד׃
2 כשמן הטוב על־הראש ירד על־הזקן זקן־אהרן שירד על־פי מדותיו׃
3 כטל־חרמון שירד על־הררי ציון כי שם צוה יהוה את־הברכה חיים עד־ העולם׃
© 2019 ERF Medien