Hilfe

Hebrew OT

1 שיר המעלות לדוד יהוה לא־גבה לבי ולא־רמו עיני ולא־הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃
2 אם־לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃
3 יחל ישראל אל־יהוה מעתה ועד־עולם׃
© 2018 ERF Medien