Hilfe

Hebrew OT

1 שיר המעלות לשלמה אם־יהוה לא־יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם־ יהוה לא־ישמר־עיר שוא שקד שומר׃
2 שוא לכם משכימי קום מאחרי־שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא׃
3 הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
4 כחצים ביד־גבור כן בני הנעורים׃
5 אשרי הגבר אשר מלא את־אשפתו מהם לא־יבשו כי־ידברו את־אויבים בשער׃
© 2018 ERF Medien