Hilfe

Hebrew OT

1 שיר המעלות בשוב יהוה את־שיבת ציון היינו כחלמים׃
2 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם־אלה׃
3 הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃
4 שובה יהוה את־שבותנו כאפיקים בנגב׃
5 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
6 הלוך ילך ובכה נשא משך־הזרע בא־יבוא ברנה נשא אלמתיו׃
© 2018 ERF Medien