NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Hebrew OT

1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃
2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃
3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה־לה יחדו׃
4 ששם עלו שבטים שבטי־יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃
5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃
6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃
7 יהי־שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃
8 למען אחי ורעי אדברה־נא שלום בך׃
9 למען בית־יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃
© 2019 ERF Medien