Hilfe

Hebrew OT

1 שיר המעלות אל־יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃
2 יהוה הצילה נפשי משפת־שקר מלשון רמיה׃
3 מה־יתן לך ומה־יסיף לך לשון רמיה׃
4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃
5 אויה־לי כי־גרתי משך שכנתי עם־אהלי קדר׃
6 רבת שכנה־לה נפשי עם שונא שלום׃
7 אני־שלום וכי אדבר המה למלחמה׃
© 2019 ERF Medien