Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח על־השמינית מזמור לדוד׃
2 הושיעה יהוה כי־גמר חסיד כי־פסו אמונים מבני אדם׃
3 שוא ידברו איש את־רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
4 יכרת יהוה כל־שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
5 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
6 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃
7 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃
8 אתה־יהוה תשמרם תצרנו מן־הדור זו לעולם׃
9 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃
© 2018 ERF Medien