Hilfe

Hebrew OT

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את־שם יהוה׃
2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד־עולם׃
3 ממזרח־שמש עד־מבואו מהלל שם יהוה׃
4 רם על־כל־גוים יהוה על השמים כבודו׃
5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃
6 המשפילי לראות בשמים ובארץ׃
7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃
8 להושיבי עם־נדיבים עם נדיבי עמו׃
9 מושיבי עקרת הבית אם־הבנים שמחה הללו־יה׃
© 2018 ERF Medien