Help

Hebrew OT

1 הללו יה אשרי־איש ירא את־יהוה במצותיו חפץ מאד׃
2 גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך׃
3 הון־ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד׃
4 זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק׃
5 טוב־איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט׃
6 כי־לעולם לא־ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃
7 משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃
8 סמוך לבו לא יירא עד אשר־יראה בצריו׃
9 פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
10 רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃
© 2019 ERF Medien