Hilfe

Hebrew OT

1 הללו יה אודה יהוה בכל־לבב בסוד ישרים ועדה׃
2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל־חפציהם׃
3 הוד־והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃
4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃
5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃
6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃
7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל־פקודיו׃
8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר׃
9 פדות שלח לעמו צוה־לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃
10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל־עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
© 2018 ERF Medien