Hilfe

Hebrew OT

1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד־אשית איביך הדם לרגליך׃
2 מטה־עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃
3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי־קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃
4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה־כהן לעולם על־דברתי מלכי־צדק׃
5 אדני על־ימינך מחץ ביום־אפו מלכים׃
6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על־ארץ רבה׃
7 מנחל בדרך ישתה על־כן ירים ראש׃
© 2019 ERF Medien