Hilfe

Hebrew OT

1 למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃
2 כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על־יתר לירות במו־אפל לישרי־ לב׃
3 כי השתות יהרסון צדיק מה־פעל׃
4 יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃
5 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
6 ימטר על־רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
7 כי־צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃
© 2018 ERF Medien