Help

Hebrew OT

1 לדוד מזמור חסד־ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃
2 אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם־לבבי בקרב ביתי׃
3 לא־אשית לנגד עיני דבר־בליעל עשה־סטים שנאתי לא ידבק בי׃
4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
5 מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה־עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
6 עיני בנאמני־ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
7 לא־ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא־יכון לנגד עיני׃
8 לבקרים אצמית כל־רשעי־ארץ להכרית מעיר־יהוה כל־פעלי און׃
© 2019 ERF Medien