Hilfe

Hebrew OT

1 שלח לחמך על־פני המים כי־ברב הימים תמצאנו׃
2 תן־חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה־יהיה רעה על־הארץ׃
3 אם־ימלאו העבים גשם על־הארץ יריקו ואם־יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא׃
4 שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור׃
5 כאשר אינך יודע מה־דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את־ מעשה האלהים אשר יעשה את־הכל׃
6 בבקר זרע את־זרעך ולערב אל־תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או־זה ואם־שניהם כאחד טובים׃
7 ומתוק האור וטוב לעינים לראות את־השמש׃
8 כי אם־שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את־ימי החשך כי־הרבה יהיו כל־שבא הבל׃
9 שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על־כל־אלה יביאך האלהים במשפט׃
10 והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי־הילדות והשחרות הבל׃
© 2018 ERF Medien