Hilfe

Hebrew OT

1 והיה אחרי־כן אשפוך את־רוחי על־כל־בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃
2 וגם על־העבדים ועל־השפחות בימים ההמה אשפוך את־רוחי׃
3 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן׃
4 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
5 והיה כל אשר־יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר־ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃
© 2019 ERF Medien