Hilfe

Hebrew OT

1 כקדח אש המסים מים תבעה־אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
2 בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו׃
3 ומעולם לא־שמעו לא האזינו עין לא־ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה־ לו׃
4 פגעת את־שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן־אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע׃
5 ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל־צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃
6 ואין־קורא בשמך מתעורר להחזיק בך כי־הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד־עוננו׃
7 ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו׃
8 אל־תקצף יהוה עד־מאד ואל־לעד תזכר עון הן הבט־נא עמך כלנו׃
9 ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה׃
10 בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל־מחמדינו היה לחרבה׃
11 העל־אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד־מאד׃
© 2018 ERF Medien