Hilfe

Hebrew OT

1 בעת ההוא שלח מרדך בלאדן בן־בלאדן מלך־בבל ספרים ומנחה אל־ חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק׃
2 וישמח עליהם חזקיהו ויראם את־בית נכתה את־הכסף ואת־הזהב ואת־ הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל־בית כליו ואת כל־אשר נמצא באצרתיו לא־ היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו׃
3 ויבא ישעיהו הנביא אל־המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל׃
4 ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל־אשר בביתי ראו לא־היה דבר אשר לא־הראיתים באוצרתי׃
5 ויאמר ישעיהו אל־חזקיהו שמע דבר־יהוה צבאות׃
6 הנה ימים באים ונשא כל־אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד־היום הזה בבל לא־יותר דבר אמר יהוה׃
7 ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל׃
8 ויאמר חזקיהו אל־ישעיהו טוב דבר־יהוה אשר דברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בימי׃
© 2018 ERF Medien