Hilfe

Hebrew OT

1 יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת׃
2 פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן־לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד־יהוה הדר אלהינו׃
3 חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו׃
4 אמרו לנמהרי־לב חזקו אל־תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם׃
5 אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה׃
6 אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי־נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה׃
7 והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא׃
8 והיה־שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא־יעברנו טמא והוא־למו הלך דרך ואוילים לא יתעו׃
9 לא־יהיה שם אריה ופריץ חיות בל־יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים׃
10 ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על־ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה׃
© 2019 ERF Medien