Hilfe

Hebrew OT

1 משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר־מואב נדמה׃
2 עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על־נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל־ ראשיו קרחה כל־זקן גרועה׃
3 בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
4 ותזעק חשבון ואלעלה עד־יהץ נשמע קולם על־כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו׃
5 לבי למואב יזעק בריחה עד־צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה־בו כי דרך חורנים זעקת־שבר יעערו׃
6 כי־מי נמרים משמות יהיו כי־יבש חציר כלה דשא ירק לא היה׃
7 על־כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום׃
8 כי־הקיפה הזעקה את־גבול מואב עד־אגלים יללתה ובאר אילים יללתה׃
9 כי מי דימון מלאו דם כי־אשית על־דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה׃
© 2017 ERF Medien