Hilfe

Hebrew OT

1 אשר היה דבר־יהוה אל־ירמיהו הנביא אל־פלשתים בטרם יכה פרעה את־ עזה׃
2 כה אמר יהוה הנה־מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ׃
3 מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא־הפנו אבות אל־ בנים מרפיון ידים׃
4 על־היום הבא לשדוד את־כל־פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי־שדד יהוה את־פלשתים שארית אי כפתור׃
5 באה קרחה אל־עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד־מתי תתגודדי׃
6 הוי חרב ליהוה עד־אנה לא תשקטי האספי אל־תערך הרגעי ודמי׃
7 איך תשקטי ויהוה צוה־לה אל־אשקלון ואל־חוף הים שם יעדה׃
© 2018 ERF Medien