Hilfe

Hebrew OT

1 לכו ונשובה אל־יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
3 ונדעה נרדפה לדעת את־יהוה כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃
4 מה אעשה־לך אפרים מה אעשה־לך יהודה וחסדכם כענן־בקר וכטל משכים הלך׃
5 על־כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי־פי ומשפטיך אור יצא׃
6 כי חסד חפצתי ולא־זבח ודעת אלהים מעלות׃
7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃
8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃
9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו־שכמה כי זמה עשו׃
10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃
11 גם־יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃
© 2018 ERF Medien