Help

Hebrew OT

1 דבר־יהוה אשר היה אל־הושע בן־בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן־יואש מלך ישראל׃
2 תחלת דבר־יהוה בהושע ויאמר יהוה אל־הושע לך קח־לך אשת זנונים וילדי זנונים כי־זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃
3 וילך ויקח את־גמר בת־דבלים ותהר ותלד־לו בן׃
4 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי־עוד מעט ופקדתי את־דמי יזרעאל על־בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל׃
5 והיה ביום ההוא ושברתי את־קשת ישראל בעמק יזרעאל׃
6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את־בית ישראל כי־נשא אשא להם׃
7 ואת־בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃
8 ותגמל את־לא רחמה ותהר ותלד בן׃
9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא־אהיה לכם׃
© 2019 ERF Medien