Hilfe

Hebrew OT

1 בן־עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת־צדוק׃
2 ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר־עשה עזיהו אביו רק לא־בא אל־היכל יהוה ועוד העם משחיתים׃
3 הוא בנה את־שער בית־יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב׃
4 וערים בנה בהר־יהודה ובחרשים בנה בירניות ומגדלים׃
5 והוא נלחם עם־מלך בני־עמון ויחזק עליהם ויתנו־לו בני־עמון בשנה ההיא מאה ככר־כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ובשנה השנית והשלשית׃
6 ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני יהוה אלהיו׃
7 ויתר דברי יותם וכל־מלחמתיו ודרכיו הנם כתובים על־ספר מלכי־ ישראל ויהודה׃
8 בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם׃
9 וישכב יותם עם־אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אחז בנו תחתיו׃
© 2018 ERF Medien