Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
2 Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui, vestiţi toate minunile Lui!
3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se veselească inima celor ce-L caută pe Domnul!
4 Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui, căutaţi întotdeauna faţa Lui!
5 Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de semnele şi de hotărârile gurii Sale,
6 urmaşi ai robului Său Avraam, fii ai lui Iacov, aleşii Lui!
7 El este Domnul, Dumnezeul nostru, şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
8 El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam, de jurământul Lui către Isaac,
10 pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,
11 spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului, ca parte a moştenirii voastre.“
12 Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;
13 călătoreau de la un neam la altul, de la un regat la altul.
14 El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească şi a mustrat regi din pricina lor:
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“
16 A chemat foametea peste ţară şi a distrus orice provizie de hrană1.
17 Trimisese înaintea lor un om, pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri, iar gâtul i-a fost pus în fiare,
19 până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui, să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.
20 Atunci regele a trimis să-l dezlege şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.
21 L-a pus stăpân peste casa lui şi conducător peste toate proprietăţile lui,
22 ca să-i instruiască cum vrea pe prinţii lui şi să-i înveţe pe cărturarii lui.
23 Atunci Israel a venit în Egipt, Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24 Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.
25 Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.
26 L-a trimis pe Moise, robul Său, şi pe Aaron pe care-l alesese.
27 Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui şi au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întunericul şi s-a făcut beznă; Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.
29 Le-a prefăcut apa în sânge şi le-a omorât peştii.
30 Ţara lor a mişunat de broaşte, care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.
31 Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte şi păduchi în tot ţinutul lor.
32 Le-a prefăcut ploile în grindină şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.
33 Le-a lovit viile şi smochinii şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.
34 Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste2, lăcuste fără număr,
35 care le-au devorat toată verdeaţa din ţară, toate roadele pământului lor.
36 I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor, pârga puterii lor.
37 El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi îngroziseră.
39 A întins un nor ca să-i acopere şi un foc ca să le lumineze noaptea.
40 Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe şi cu pâine din cer i-a săturat.
41 A despicat stânca şi a curs apă; prin pustii au curs râuri.
42 Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă, făcută lui Avraam, robul Său.
43 El Şi-a scos poporul cu bucurie, Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.
44 Le-a dat teritoriile neamurilor şi au moştenit rodul trudei popoarelor,
45 ca să păzească hotărârile Lui şi să trăiască după învăţăturile3 Lui. Lăudaţi pe Domnul!
1 <footnote>105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii</footnote>
2 <footnote> 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur</footnote>
3 <footnote>105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi</footnote>
© 2018 ERF Medien