Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

Ispitirile lui Isus

1 Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul1.
2 Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi2 şi apoi a flămânzit.
3 Atunci ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: – Dacă3 eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini!
4 Însă Isus i-a răspuns: – Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“4
5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului
6 şi I-a zis: – Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: „El va da porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“ şi „Ei Te vor purta pe braţele lor, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“5
7 Isus i-a răspuns: – De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“6
8 Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor.
9 Apoi I-a zis: – Toate acestea Ţi le voi da Ţie, dacă te vei prosterna şi mi te vei închina.
10 Atunci Isus i-a răspuns: – Pleacă, Satan, căci este scris: „Domnului, Dumnezeul tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“7
11 Atunci diavolul a plecat de la El. Şi iată că nişte îngeri au venit să-I slujească.

Începutul lucrării lui Isus în Galileea

12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.
13 A părăsit Nazaretul şi S-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare8, în ţinutul lui Zabulon şi al lui Neftali,
14 ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:
15 „Ţinut al lui Zabulon şi ţinut al lui Neftali, Galileea neamurilor, înspre mare, dincolo de Iordan!
16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o mare lumină! Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii a răsărit o lumină!“9
17 De atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“

Chemarea primilor apostoli

18 În timp ce mergea pe malul Mării Galileii, Isus a văzut doi fraţi, pe Simon, zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau un năvod în mare, căci erau pescari.
19 El le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“
20 Ei şi-au lăsat imediat năvoadele şi L-au urmat.
21 Mergând mai departe de acolo, El a văzut alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care erau într-o barcă împreună cu Zebedei, tatăl lor, şi îşi cârpeau năvoadele. Isus i-a chemat,
22 iar ei au lăsat imediat barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat.

Isus vindecă bolnavii

23 Isus călătorea prin toată Galileea, dând învăţătură în sinagogile10 lor, predicând Evanghelia11 Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă care erau în popor.
24 Vestea despre El s-a răspândit în toată Siria12. Oamenii aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de diferite boli sau dureri, pe cei demoniaci, pe cei epileptici13 şi pe cei paralizaţi, iar El îi vindeca.
25 Îl urmau mulţimi mari de oameni din Galileea, din Decapolis14, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.
1 <footnote>4:1 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; peste tot în carte</footnote>
2 <footnote>4:2 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la 2:15</footnote>
3 <footnote>4:3 Sau: Dat fiind că, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; şi în v.5</footnote>
4 <footnote>4:3 Vezi Deut. 8:3</footnote>
5 <footnote>4:6 Vezi Ps. 91:11, 12</footnote>
6 <footnote>4:7 Vezi Deut. 6:16</footnote>
7 <footnote>4:10 Vezi Deut. 6:13</footnote>
8 <footnote>4:13 Este vorba despre Marea (sau Lacul) Galileii, cunoscută sub mai multe denumiri: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte</footnote>
9 <footnote>4:16 Vezi Is. 9:1, 2</footnote>
10 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunității, loc public de rugăciune, de închinare și de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puțin zece bărbați. Ca instituție, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr.); peste tot în carte
11 4:23 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
12 Teritoriul de la nord de Galileea, între M. Mediterană și Damasc
13 4:24 Gr.: lunatici, pe baza unei superstiţii antice care spunea că accesele (atacurile) erau datorate fazelor Lunii
14 <footnote>4:25 Sau: Cele Zece Oraşe, o ligă formată din zece cetăţi elenistice, nouă dintre ele situate la est de Iordan</footnote>
© 2018 ERF Medien