NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Noua traducere în limba românã

Fariseii şi saducheii cer un semn

1 Fariseii şi saducheii au venit la El şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut să le arate un semn din cer1.
2 Dar Isus le-a răspuns: („Când se înserează, voi spuneţi: «Va fi vreme bună, pentru că cerul este roşu învăpăiat!»
3 Iar dimineaţa, spuneţi: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu întunecat!» Înfăţişarea cerului ştiţi s-o deosebiţi, dar semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?)2
4 O generaţie rea şi adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona.“3 Apoi i-a lăsat şi a plecat.

Drojdia fariseilor şi a saducheilor

5 Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, ei uitaseră să ia pâini.
6 Isus le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor!“
7 Ei au început să vorbească între ei şi să spună: „Nezice aşa pentru că n-am luat pâini!“
8 Înţelegând aceasta, Isus le-a zis: „Puţin credincioşilor! De ce vorbiţi între voi că n-aţi luat pâini?
9 Tot nu înţelegeţi? Nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi de câte coşniţe aţi strâns?
10 Nici nu vă mai amintiţi de cele şapte pâini pentru cei patru mii de bărbaţi şi de câte coşuri aţi strâns?
11 Cum de nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am vorbit?! Ci v-am spus: păziţi-vă de drojdia fariseilor şi a saducheilor!“
12 Abia atunci au înţeles ucenicii că El nu le zisese să se ferească de drojdia pentru pâine, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

Mărturisirea de credinţă a lui Petru

13 Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip4 şi i-a întrebat pe ucenicii Săi: – Cine zic oamenii că este Fiul Omului?
14 Ei au răspuns: – Unii zic că este Ioan Botezătorul, alţii zic că este Ilie, iar alţii zic că este Ieremia sau unul dintre profeţi.
15 – Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? i-a mai întrebat El.
16 Simon Petru a răspuns: – Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!
17 Isus i-a zis: – Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona5, pentru că nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri.
18 Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica, iar porţile Locuinţei Morţilor6 n-o vor birui.
19 Îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.7
20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbeşte despre moartea şi învierea Sa

21 De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere mult din partea bătrânilor8, din partea conducătorilor preoţilor şi din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.
22 Petru L-a luat atunci deoparte şi a început să-L mustre: – Ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu cumva să Ţi se întâmple aşa ceva!
23 Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: – Înapoia Mea, Satan9! Tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!
24 Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!
25 Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa10 o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine, o va găsi.
26 Şi la ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său?
27 Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său, împreună cu îngerii Lui, şi atunci El va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
28 Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea înainte de a-L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăţia Sa.11
1 <footnote>16:1 Vezi nota de la 12:38</footnote>
2 <footnote>16:2-3 Unele mss foarte importante nu conţin rândurile dintre paranteze</footnote>
3 <footnote>16:4 Vezi 12:39-41</footnote>
4 <footnote>16:13 A nu se confunda cu portul mediteranean cu acelaşi nume; cetatea a fost reconstruită de tetrarhul Filip (4-34 d.Cr.), fiul lui Irod cel Mare, fiind situată la nord de M. Galileii</footnote>
5 <footnote>16:17 Sau, cf. In. 1:42; 21:15-17: Simon, fiul lui Ioan, variantă bine atestată de mss în Evanghelia după Ioan</footnote>
6 16:18 Gr.: Hades
7 <footnote>16:19 Sau: orice vei opri pe pământ va fi oprit în ceruri, iar orice vei permite pe pământ va fi permis în ceruri.</footnote>
8 <footnote>16:21 Probabil membri laici ai Sinedriului (vezi nota de la 5:22), capi ai celor mai importante familii evreieşti; peste tot în carte</footnote>
9 <footnote>16:23 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaş sau Acuzator</footnote>
10 <footnote>16:25 Termenul grecesc se poate referi atât la viaţă, cât şi la suflet; şi în v. 26</footnote>
11 <footnote>16:28 Posibil ca această predicţie să se refere la episodul „schimbării la faţă“ (vezi 17:2 şi 2 Pt. 1:16) sau la episodul „coborârii Duhului Sfânt“, din F.A. 2</footnote>
© 2019 ERF Medien