Ajutor

Noua traducere în limba românã

Isus, Domn al Sabatului

1 În vremea aceea, într-o zi de Sabat, Isus trecea printre lanurile de grâu. Ucenicii Lui erau flămânzi, aşa că au început să smulgă spice de grâu şi să mănânce.
2 Când au văzut fariseii lucrul acesta, I-au zis lui Isus: – Uite, ucenicii Tăi fac ce nu este voie să se facă în ziua de Sabat!
3 El le-a răspuns: – N-aţi citit ce a făcut David1 atunci când i s-a făcut foame atât lui, cât şi celor ce erau cu el?
4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile prezentării, pe care nici el şi nici cei ce erau cu el nu aveau voie să le mănânce, ci doar preoţii.
5 Sau n-aţi citit în Lege că în ziua de Sabat preoţii încalcă Sabatul în Templu şi totuşi sunt nevinovaţi?
6 Dar Eu vă spun că aici este Cineva mai mare decât Templul!
7 Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: „Milă doresc, nu jertfă!“2, n-aţi fi condamnat nişte nevinovaţi!
8 Căci Fiul Omului este Domn şi al Sabatului!
9 Isus a plecat de acolo şi a intrat în sinagoga lor.
10 Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-L poată acuza, L-au întrebat: – Este voie a vindeca în ziua de Sabat?
11 Isus le-a răspuns: – Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă în ziua de Sabat, să n-o apuce şi să n-o scoată afară?
12 Cu cât mai important deci este un om decât o oaie! Aşadar, este voie a face bine în ziua de Sabat!
13 Apoi i-a zis acelui om: – Întinde-ţi mâna! El a întins-o, şi ea a fost vindecată, la fel de sănătoasă ca şi cealaltă.
14 Atunci fariseii au ieşit afară şi au ţinut sfat împotriva lui Isus, ca să-L omoare.

Isus, Robul Domnului

15 Însă Isus a înţeles aceasta şi a plecat de acolo. După El au mers mulţimi mari deoameni. El i-a vindecat pe toţi
16 şi i-a atenţionat să nu-L facă cunoscut,
17 ca să se împlinească astfel ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:
18 „Iată-L pe Robul Meu, pe Care L-am ales, Preaiubitul Meu, în Care-Mi găsesc plăcerea! Voi pune Duhul Meu peste El, iar El va vesti neamurilor dreptatea.
19 Nu se va certa, nu va striga şi nimeni nu-I va auzi glasul pe drumuri.
20 Nu va rupe trestia zdrobită şi nu va stinge mucul care încă mai fumegă, până când nu va face să triumfe dreptatea!
21 Şi în Numele Lui vor nădăjdui neamurile!“3
22 Apoi a fost adus la El un demoniac orb şi mut. Isus l-a vindecat, aşa că omul a putut vorbi şi vedea.
23 Toate mulţimile erau uimite şi ziceau: „Nu cumva este Acesta Fiul lui David?“
24 Însă când fariseii au auzit acest lucru, au zis: „Omul Acesta nu scoate demonii decât cu ajutorul lui Beelzebul4, conducătorul demonilor!“
25 Dar Isus le cunoştea gândurile, aşa că le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei înseşi este ruinată şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseşi nu va dăinui.
26 Dacă Satan îl scoate afară pe Satan, înseamnă că el este dezbinat împotriva lui însuşi, deci cum va dăinui împărăţia lui?!
27 Şi dacă Eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii5 voştri cu ajutorul cui îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri!
28 Dar dacă Eu scot demonii cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi!
29 Sau cum poate cineva să intre în casa celui puternic şi să-i ia lucrurile, dacă nu l-a legat mai întâi? Abia atunci îi poate jefui casa.
30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, iar cine nu adună cu Mine, risipeşte.
31 De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
32 Dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul aceasta, nici în cel care vine.
33 Ori faceţi6 pomul bun şi roadele lui bune, ori faceţi pomul stricat şi roadele lui stricate. Căci pomul este recunoscut după roadele sale.
34 Pui de vipere, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi?! Căci din belşugul inimii vorbeşte gura!
35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.
36 Vă spun că în ziua judecăţii oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit.
37 Căci din cuvintele tale vei fi achitat şi din cuvintele tale vei fi condamnat.

Semnul profetului Iona

38 Atunci unii dintre cărturari şi dintre farisei I-au zis: – Învăţătorule, vrem să vedem un semn7 de la Tine!
39 Însă Isus le-a răspuns: – O generaţie rea şi adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul profetului Iona.
40 Căci aşa cum Iona a stat în pântecele peştelui uriaş8 timp de trei zile şi trei nopţi, tot aşa va sta şi Fiul Omului, timp de trei zile şi trei nopţi, în inima pământului.
41 Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată alături de această generaţie şi o vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona, iar aici iată că se află Unul mai mare decât Iona!
42 Împărăteasa din sud se va scula la judecată alături de generaţia aceasta şi o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon, iar aici iată că se află Unul mai mare decât Solomon!
43 Când duhul necurat iese afară dintr-un om, el umblă prin locuri pustii, căutând odihnă, dar n-o găseşte.
44 Atunci îşi spune: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit!“ Şi când vine, o găseşte goală, măturată şi împodobită.
45 Atunci se duce şi mai ia cu el alte şapte duhuri, mai rele decât el, şi intră şi locuiesc acolo, iar starea din urmă a acelui om ajunge mai rea decât cea dintâi. Tot aşa se va întâmpla şi cu această generaţie rea.

Mama şi fraţii lui Isus

46 În timp ce vorbea El mulţimilor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi încercau să vorbească cu El.9 (
47 Atunci cineva I-a zis: – Iată că mama şi fraţii Tăi stau afară şi încearcă să vorbească cu Tine.)10
48 Dar Isus i-a răspuns celui ce-I spusese lucrul acesta: – Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?
49 Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Lui şi a zis: – Iată mama Mea şi fraţii Mei!
50 Căci oricine face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.
1 <footnote>12:3 Vezi 1 Sa 21:1-6</footnote>
2 <footnote>12:7 Vezi Osea 6:6</footnote>
3 <footnote>12:21 Vezi Isaia 42:1-4</footnote>
4 <footnote>12:24 Vezi nota de la 10:25; şi în v. 27</footnote>
5 <footnote>12:27 Probabil cu referire la iudeii care practicau exorcismul; posibil ca termenul să se refere chiar la ucenici, care erau iudei</footnote>
6 <footnote>12:33 Sau: Dacă pomul este bun şi rodul lui va fi bun; dar dacă pomul este stricat şi rodul lui va fi stricat; sau, în contextul discuţiei cu fariseii: Fie hotărâţi că pomul este bun şi atunci şi rodul lui va fi bun; fie hotărâţi că pomul este stricat şi atunci şi rodul lui va fi stricat</footnote>
7 <footnote>12:38 Un semn care să dovedească că El este Mesia, ceva ce numai Dumnezeu poate să facă; în 16:1 ei cer un semn din cer; şi în v. 39</footnote>
8 <footnote>12:40 Sau: creatură marină; gr.: ketos (chit)</footnote>
9 <footnote>12:46 Vezi Mc. 3:21 pentru motivul cu care Isus era căutat de mama şi fraţii Săi</footnote>
10 <footnote>12:47 Unele mss foarte importante nu conţin v. 47</footnote>
© 2018 ERF Medien