Ajutor

Noua traducere în limba românã

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar,1 pe când Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod era tetrarh al Galileii, Filip, fratele lui, era tetrarh al ţinutului Ituriei şi Trahonitei, iar Lisanias era tetrarh al Abilenei,
2 în timpul marilor preoţi Ana2 şi Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie.
3 Ioan s-a dus în întreaga vecinătate a Iordanului şi a început să predice botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor,
4 aşa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările!
5 Orice vale va fi astupată şi orice munte şi deal va fi aplecat; căile strâmbe vor fi îndreptate, iar locurile pietroase vor fi netezite.
6 Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu!“3
7 Atunci Ioan le-a spus mulţimilor care veneau să fie botezate de el: – Pui de vipere, cine v-a arătat cum să fugiţi de pedeapsa care vine?!
8 Faceţi roade vrednice de pocăinţa voastră! Să nu începeţi să ziceţi în voi înşivă: „Îl avem ca tată pe Avraam!“, căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice urmaşi ai lui Avraam chiar şi din pietrele acestea!
9 Toporul este pus deja la rădăcina copacilor! Prin urmare, orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.
10 – Dar atunci ce să facem? l-au întrebat mulţimile.
11 El le-a răspuns: – Cel care are două tunici4 să le împartă cu cel care n-are nici una, iar cel care are de mâncare să facă la fel!
12 Au venit şi nişte colectori de taxe5 să fie botezaţi şi l-au întrebat: – Învăţătorule, noi ce să facem?
13 El le-a răspuns: – Să nu strângeţi mai mult decât v-a fost poruncit să luaţi!
14 Nişte soldaţi l-au întrebat şi ei: – Dar noi ce să facem? El le-a răspuns: – Să nu stoarceţi cu forţa bani de la nimeni şi să nu aduceţi acuzaţii false împotriva nimănui;6 fiţi mulţumiţi cu salariile voastre!
15 Pentru că poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor, cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul,
16 Ioan le-a spus tuturor: „Eu vă botez cu7 apă, dar vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalelor! El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
17 El Îşi are în mână furca de treierat ca să-Şi curăţească aria de treierat şi să-Şi strângă grâul în hambar; pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge.“
18 Şi, prin multe alte îndemnuri, el vestea poporului Evanghelia8.
19 Însă tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan din cauza Irodiadei9, soţia fratelui său, şi din cauza tuturor lucrurilor rele pe care le săvârşise,
20 a mai adăugat la ele şi pe acela că l-a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul şi genealogia lui Isus

21 După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat şi Isus. Şi, în timp ce se ruga, cerul a fost deschis
22 şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El10 în formă trupească, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“
23 Isus avea în jur de treizeci de ani11 când Şi-a început lucrarea şi era, după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,
24 fiul lui Mattat, fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,
27 fiul lui Iohanan, fiul lui Resa, fiul lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, fiul lui Neri,
28 fiul lui Melchi, fiul lui Addi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,
29 fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Mattat, fiul lui Levi,
30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
31 fiul lui Melea, fiul lui Menna, fiul lui Mattata, fiul lui Natan, fiul lui David,
32 fiul lui Işai, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon12, fiul lui Nahşon,
33 fiul lui Aminadab, fiul lui Ram,13 fiul lui Heţron, fiul lui Pereţ, fiul lui Iuda,
34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Terah, fiul lui Nahor,
35 fiul lui Serug, fiul lui Reu, fiul lui Peleg, fiul lui Eber, fiul lui Şelah,
36 fiul lui Cainan, fiul lui Arpahşad,14 fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
37 fiul lui Metuselah, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Mahalalel, fiul lui Chenan,
38 fiul lui Enoş, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
1 <footnote>3:1 Singurele surse extrabiblice cu privire la Lisanias sunt câteva inscripţii</footnote>
2 <footnote>3:2Caiafa, ginerele lui Ana,a fost mare preot între 18-36 d.Cr.</footnote>
3 <footnote>3:4-6 Vezi Is. 40:3-5</footnote>
4 <footnote>3:11 O tunică era o cămaşă lungă de corp, care se purta pe sub haina propriu-zisă</footnote>
5 <footnote>3:12 Localnici angajaţi de romani pentru a colecta taxele pentru ei; deoarece lucrau pentru romani şi pentru că adesea pretindeau o taxă mai mare decât cea reală, erau urâţi de oameni şi consideraţi trădători; erau paria societăţii, neavând dreptul să fie martori într-un proces, să fie judecători sau membri într-o sinagogă; peste tot în carte</footnote>
6 <footnote>3:14 Soldaţii puteau aduce acuzaţii false şi să beneficieze de o parte din amenda impusă celor acuzaţi</footnote>
7 <footnote>3:16 Câteva mss adaugă: spre pocăinţă, probabil pentru a se armoniza cu Mt. 3:11</footnote>
8 <footnote>3:18 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte</footnote>
9 <footnote>3:19 Nepoată a lui Irod cel Mare, căsătorită mai întâi cu Filip, fratele vitreg al lui Irod Antipa (a nu se confunda cu tetrarhul Filip; vezi 3:1). Cf. Lev. 18:16; 20:21, cei doi nu aveau dreptul să se căsătorească</footnote>
10 <footnote>3:22 O aluzie la Ps. 2:7 şi la Isaia 42:1</footnote>
11 <footnote>3:23 Era vârsta la care un levit îşi începea lucrarea (Num. 4:47) şi la care un bărbat era considerat matur</footnote>
12 <footnote>3:32 Unele mss timpurii conţin: Sala</footnote>
13 <footnote>3:33 Unele mss conţin: Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, iar altele diferă foarte mult între ele</footnote>
14 <footnote>3:35-36 Vezi nota de la Gen. 10:24 şi de la Gen. 11:12, 13</footnote>
© 2018 ERF Medien