Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 «Aşa vorbeşte DOMNUL către unsul Său, către Cirus, pe care l-am apucat de mâna dreaptă pentru a supune neamurile şi pentru a dezbrăca pe împăraţi de armurile lor; pentru a deschide porţile înaintea lui, porţi ce nu vor mai fi închise:
2 Eu Însumi voi merge înaintea ta şi voi netezi munţii1; voi sparge uşile de bronz şi voi tăia barele de fier;
3 îţi voi da vistieriile întunericului, bogăţii ascunse în locuri tainice, ca să ştii că Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul lui Israel, Care te chem pe nume.
4 De dragul robului Meu Iacov, al alesului Meu Israel, te chem pe nume, îţi dau un nume de onoare, deşi tu nu Mă cunoşti.
5 Eu sunt DOMNUL, nu este altul; în afară de Mine nu există un alt Dumnezeu! Te voi încinge, deşi tu nu Mă cunoşti,
6 pentru ca oamenii să cunoască, de la răsăritul soarelui şi până la apus, că nu există un altul în afară de Mine; Eu sunt DOMNUL, nu este altul!
7 Eu întocmesc lumina şi creez întunericul; Eu aduc bunăstarea şi tot eu creez dezastrul; Eu, DOMNUL, fac toate aceste lucruri!
8 Picuraţi, voi, ceruri de sus! Să plouă din nori dreptatea! Să se deschidă pământul larg şi să răsară mântuirea! Să răsară şi dreptatea împreună cu ea! Eu, DOMNUL, le-am creat.
9 Vai de cel ce se ceartă cu Făcătorul său, de cel care nu este decât un vas de pământ printre altele la fel! Îi va spune oare lutul olarului: ‘Ce faci?’ sau: ‘Nu i-ai pus mâini!’2?
10 Vai de cel ce-i zice tatălui său: ‘Ce ai zămislit?’ sau mamei sale: ‘Ce ai adus pe lume?’»
11 Aşa vorbeşte DOMNUL, Sfântul lui Israel şi Făcătorul lui: «Cu privire la cele viitoare, îndrăzniţi să Mă întrebaţi despre copiii Mei? Îmi veţi porunci cu privire la lucrarea mâinilor Mele?
12 Eu am făcut pământul şi am creat omul pe el; propriile Mele mâini au desfăşurat cerurile şi Eu am poruncit întregii lor oştiri.
13 Eu l-am ridicat pe Cirus3, în dreptatea Mea, şi-i voi netezi toate căile. El va zidi cetatea Mea şi îi va elibera pe exilaţii Mei, nu pentru vreun preţ sau vreo răsplată, zice DOMNUL Oştirilor.»“
14 „Aşa vorbeşte DOMNUL: «Produsele Egiptului şi mărfurile din Cuş4, precum şi sabeenii înalţi la statură, vor veni spre tine şi îţi vor aparţine; vor veni în lanţuri în urma ta. Se vor pleca înaintea ta şi ţi se vor ruga, zicând: ‘Recunoaştem că Dumnezeu este cu tine! Alt Dumnezeu nu este! Nu există un alt Dumnezeu în afară de El!’»
15 Cu adevărat, Tu eşti un Dumnezeu Care Se ascunde. O, Dumnezeu al lui Israel, Mântuitorule!
16 Făcuţi de ruşine şi umiliţi vor fi cu toţii; cuprinşi de ruşine vor umbla împreună, toţi făuritorii de idoli.
17 Dar Israel va fi mântuit de DOMNUL cu o mântuire veşnică; voi nu veţi fi făcuţi de ruşine, nici umiliţi, întreaga veşnicie.
18 Căci aşa vorbeşte DOMNUL, Cel Care a creat cerurile – El este Dumnezeu – Cel Care a întocmit şi a făcut pământul – El l-a întemeiat şi nu l-a creat să fie fără formă5, ci l-a întocmit ca să fie locuit: «Eu sunt DOMNUL, nu există altul!
19 Eu nu am vorbit în ascuns, în vreun colţ întunecos al pământului; nu am zis urmaşilor6 lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu, DOMNUL, spun adevărul, fac cunoscut ce este drept.
20 Strângeţi-vă! Veniţi! Apropiaţi-vă cu toţii, voi supravieţuitori dintre neamuri! Fără minte sunt cei care îşi poartă idolii de lemn, şi se roagă unui dumnezeu care nu poate mântui.
21 Vorbiţi! Prezentaţi-vă cauza! Lăsaţi-i să se sfătuiască împreună! Cine a prevestit aceasta cu multă vreme în urmă? Cine a vestit-o în trecut? Oare nu Eu, DOMNUL? Nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Dumnezeu drept şi Mântuitor; nu este altul în afară de Mine!
22 Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi, toţi cei ce locuiţi până la marginile pământului, căci Eu sunt Dumnezeu, nu există altul!
23 Am jurat pe Mine Însumi; gura Mea a rostit, cu dreptate, un cuvânt ce nu va fi retras: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura,
24 spunând despre Mine: ‘Numai în DOMNUL este dreptate şi putere!’». Toţi cei ce au fost mâniaţi pe El vor veni la El şi vor fi făcuţi de ruşine.
25 În DOMNUL vor fi îndreptăţiţi şi se vor lăuda toţi urmaşii7 lui Israel.
1 <footnote>45:2 Q, LXX; sensul termenului în TM este nesigur</footnote>
2 <footnote>45:9 Probabil în ideea că ce a făcut este lipsit de calitate sau lipsit de folos</footnote>
3 <footnote>45:13 TM: pe el </footnote>
4 <footnote>45:14 Probabil arabi din Şeba</footnote>
5 <footnote>45:18 Vezi Gen. 1:2, unde este folosit acelaşi termen ebraic</footnote>
6 <footnote>45:19 Lit.: seminţei</footnote>
7 <footnote>45:25 Lit.: toată sămânţa</footnote>
© 2017 ERF Medien