Ajutor

Noua traducere în limba românã

Teritoriul moştenit de seminţia lui Iuda

1 Teritoriul seminţiei urmaşilor lui Iuda, potrivit clanurilor lor, se întindea spre hotarul Edomului în sud, spre marginea de sud a pustiei Ţin.
2 Hotarul lor de sud pornea de la marginea Mării Sărate1, de la golful din sud,
3 continua prin sudul Înălţimii Scorpionului2, traversa pustia Ţin şi urca la sud de Kadeş-Barnea, după care traversa Heţronul şi urca spre Adar, întorcându-se pe la Karka.
4 Traversa apoi Aţmon, atingea Râul Egiptului3 şi ieşea la marginea mării. Acesta era hotarul lor de sud.
5 Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la gura de vărsare a Iordanului. Hotarul de nord pornea de la gura de vărsare a Iordanului în Marea Sărată,
6 urca către Bet-Hogla, traversa pe la nord de Bet-Araba, trecea pe la Piatra lui Bohan, fiul lui Ruben,
7 urca către Debir prin valea Acor, se întorcea către nord înspre Ghilgal, în dreptul Înălţimii Adumim, care era la sud de ued4, trecea apoi pe la apele En-Şemeşului şi ieşea la En-Roghel.
8 Urca prin valea Ben-Hinom, la marginea de sud a Iebusului (Ierusalimul), urca înspre vârful muntelui care era în partea de apus a văii Hinom, la marginea de nord a văii Refaim.
9 Apoi din vârful muntelui, hotarul se întindea către izvorul apelor Neftoahului, atingea cetăţile muntelui Efron şi continua până la Baala (Chiriat-Iearim).
10 Din Baala se întorcea către apus înspre muntele Seir, trecea peste versantul nordic al muntelui Iearim (Chesalon), cobora pe la Bet-Şemeş, trecea prin Timna
11 şi peste versantul nordic al Ekronului, continua către Şikron, traversa muntele Baala, atingea Iabneelul şi ajungea la mare.
12 Hotarul de apus era ţărmul Mării celei Mari5. Acesta era hotarul urmaşilor lui Iuda, de jur împrejur, potrivit clanurilor lor.

Cetăţile descendenţilor lui Iuda

13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, i s-a dat un teritoriu care era în mijlocul urmaşilor lui Iuda, potrivit celor spuse de DOMNUL lui Iosua, şi anume Chiriat-Arba (Hebron), – Arba fusese tatăl lui Anac.
14 Caleb i-a izgonit de acolo pe cei trei urmaşi ai lui Anac: pe Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai, urmaşii lui Anac.
15 De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului (înainte Debirul purta numele de Chiriat-Sefer).
16 Caleb a zis: „Aceluia care va ataca şi va cuceri Chiriat-Seferul îi voi da de soţie pe fiica mea Acsa!“
17 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a cucerit cetatea, iar Caleb i-a dat-o de soţie pe fiica lui, Acsa.
18 Odată, venind la Otniel, Acsa l-a îndemnat6 să-i ceară tatălui ei un teren. Când ea s-a dat jos de pe măgar, Caleb a întrebat-o: – Ce doreşti?
19 – Dă-mi o binecuvântare adevărată, i-a răspuns ea, deoarece mi-ai dat un teritoriu în Neghev7. Dăruieşte-mi şi izvoare de ape. Şi astfel, Caleb i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
20 Iată care este moştenirea seminţiei urmaşilor lui Iuda, potrivit clanurilor lor:
21 cetăţile care erau în Neghev, la marginea teritoriului seminţiei lui Iuda, înspre hotarul Edomului: Kabţeel, Eder, Iagur,
22 China, Dimona, Adada,
23 Kedeş, Haţor, Itnan,
24 Zif, Telem, Bealot,
25 Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron (Haţor),
26 Amam, Şema, Molada,
27 Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Pelet,
28 Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,
29 Baala, Iyim, Eţem,
30 Eltolad, Chesil, Horma,
31 Ţiklag, Madmana, Sansana,
32 Lebaot, Şilhim, Ayin şi Rimon – în total douăzeci şi nouă de cetăţi cu satele dimprejurul lor;
33 cetăţile care erau în zona deluroasă8: Eştaol, Ţora, Aşna,
34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeka,
36 Şaarayim, Aditayim, Ghedera şi Ghederotayim9 – paisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor;
37 Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,
38 Dilan, Miţpa, Iokteel,
39 Lachiş, Boţkat, Eglon,
40 Kabon, Lahmas, Chitliş,
41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Makkeda – şaisprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor;
42 Libna, Eter, Aşan,
43 Iftah, Aşna, Neţib,
44 Cheila, Aczib, Mareşa – nouă cetăţi cu satele dimprejurul lor;
45 Ekron cu cetăţile şi satele dimprejurul lor,
46 de la Ekron înspre mare, toate aşezările din apropierea Aşdodului şi satele dimprejurul lor,
47 Aşdod cu cetăţile şi satele dimprejurul lor, Gaza cu cetăţile şi satele dimprejurul lor, până la Râul Egiptului şi până la ţărmul Mării celei Mari;
48 cetăţile care erau în regiunea muntoasă10: Şamir, Iatir, Soco,
49 Dana, Chiriat-Sana (Debir),
50 Anab, Eştemo11, Anim,
51 Goşen, Holon şi Ghilo – unsprezece cetăţi cu satele dimprejurul lor;
52 Arab, Duma, Eşan,
53 Ianim, Bet-Tapuah, Afeka
54 Humta, Chiriat-Arba (adică Hebronul) şi Ţior – nouă cetăţi cu satele dimprejurul lor;
55 Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56 Izreel, Iokdeam, Zanoah,
57 Kayin, Ghiva şi Timna – zece cetăţi cu satele dimprejurul lor;
58 Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,
59 Maarat, Bet-Anot şi Eltekon – şase cetăţi cu satele dimprejurul lor;
60 Chiriat-Baal (adică Chiriat-Iearim) şi Raba – două cetăţi cu satele dimprejurul lor;
61 cetăţile care erau în pustie: Bet-Araba, Midin, Sehaha,
62 Nibşan, Ir-Hammelah12 şi En-Ghedi – şase cetăţi cu satele dimprejurul lor.
63 Urmaşii lui Iuda nu i-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau în Ierusalim şi, prin urmare, iebusiţii au locuit la Ierusalim împreună cu urmaşii lui Iuda, până în ziua de azi.
1 <footnote>15:2Marea Moartă; şi în v. 5</footnote>
2 <footnote>15:3 Ebr.: Akrabim</footnote>
3 <footnote>15:4 LXX; TM: vostru</footnote>
4 <footnote>15:7 Vezi nota de la 12:1</footnote>
5 <footnote>15:12Marea Mediterană; şi în v. 47</footnote>
6 <footnote>15:18 TM, unele mss ale LXX; câteva mss ale LXX: Otniel, el a îndemnat-o</footnote>
7 <footnote>15:19 Vezi nota de la 10:40; şi în v. 21</footnote>
8 <footnote>15:33 Vezi nota de la 9:1</footnote>
9 <footnote>15:36 Sau: Ghedera(adicăGhederotayim); LXX: Ghedera şi satele aparţinătoare</footnote>
10 <footnote>15:48 Vezi nota de la 12:8</footnote>
11 <footnote>15:50 Sau: Eştemoa, cf. 21:14</footnote>
12 <footnote>15:62 Sau: Cetatea Sării</footnote>
© 2018 ERF Medien