Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Noua traducere în limba românã

Isus şi Nicodim

1 Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor.
2 Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis: – Rabbi1, ştim că eşti un învăţător Care a venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.
3 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou2 nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu!
4 Nicodim L-a întrebat: – Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?
5 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh.
7 Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“
8 Vântul3 suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce. Tot aşa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul.
9 Nicodim L-a întrebat: – Cum se pot întâmpla aceste lucruri?
10 Isus i-a răspuns: – Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu înţelegi aceste lucruri?!
11 Adevărat, adevărat îţi spun că noi vorbim ceea ce ştim şi depunem mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiţi mărturia noastră.
12 Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?!
13 Nimeni nu s-a suit în cer în afară de Cel Care a coborât din cer, adică de Fiul Omului (Care este în cer)4
14 Şi, aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie,5 tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului,
15 pentru ca oricine crede în El să aibă viaţă veşnică.6
16 Fiindcă7 atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
17 Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18 Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu8 al lui Dumnezeu.
19 Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
20 Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele.
21 Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.

Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus

22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii. Şi stătea acolo cu ei şi boteza9.
23 Ioan boteza şi el în Aenon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii continuau să vină şi să fie botezaţi.
24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare.
25 Între unii din ucenicii lui Ioan şi un iudeu10 s-a iscat o controversă cu privire la curăţire.
26 Au venit la Ioan şi i-au zis: – Rabbi, iată că Cel Ce era cu tine dincolo de Iordan, Cel despre Care tu ai depus mărturie, botează şi toţi se duc la El!
27 Ioan a răspuns: – Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer.
28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Cristosul, ci eu sunt trimis înaintea Lui.“
29 Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă şi-l aude, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este deplină.
30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.11
31 Cel Ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce vine de pe pământ este pământesc şi vorbeşte lucruri de pe pământ12. Cel Ce vine din cer este deasupra tuturor.
32 El depune mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia Lui.
33 Cel ce primeşte mărturia Lui confirmă că Dumnezeu este adevărat13.
34 Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu14 nu-I dă Duhul cu măsură.
35 Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.
36 Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul15 nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.
1 <footnote>3:2 Vezi nota de la 1:38; şi în v. 26</footnote>
2 <footnote>3:3Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte</footnote>
3 <footnote>3:8 Posibil o ambiguitate intenţionată, deoarece termenul grecesc poate fi tradus şi cu Duhul</footnote>
4 <footnote>3:13 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin aceste cuvinte</footnote>
5 <footnote>3:14 Vezi Num. 21:4-9</footnote>
6 <footnote>3:15 Sau: pentru ca oricine crede, să aibă viaţă veşnică în El</footnote>
7 <footnote>3:16 Sau: singurul Lui Fiu născut, termenul grecesc pentru singurul fiind tradus adesea cu singurul născut; termenul are însă şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea</footnote>
8 <footnote>3:18 Sau: singurului Fiu născut; vezi nota precedentă</footnote>
9 <footnote>3:22 Vezi In. 4:2, unde este specificat că nu Isus boteza, ci ucenicii Lui</footnote>
10 <footnote>3:25 Unele mss importante conţin: nişte iudei</footnote>
11 <footnote>3:30 Unii traducători încheie discursul lui Ioan Botezătorul la sfârşitul v. 30, iar alţii la sfărşitul v. 36</footnote>
12 <footnote>3:31 Sau: ca unul de pe pământ</footnote>
13 <footnote>3:33 Sau: că Dumnezeu spune adevărul</footnote>
14 <footnote>3:34 Cele mai multe mss timpurii şi importante nu conţin Dumnezeu, ci El, însă termenul apare în câteva mss timpurii</footnote>
15 <footnote>3:36 Sau: cel ce nu ascultă de Fiul; sau: cel care-L respinge pe Fiul </footnote>
© 2019 ERF Medien