Help

Noua traducere în limba românã

Cuvântul a devenit trup

1 La început era Cuvântul1, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa2, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a învins-o3.
6 Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
7 El a venit ca martor ca să depună mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu el era Lumina, ci el a venit ca să depună mărturie despre Lumină.
9 Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume.4
10 El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11 A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit.
12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul5 să devină copii ai lui Dumnezeu,
13 născuţi nu din sânge6, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit7 printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
15 Ioan depunea mărturie despre El şi striga: „Acesta este Cel despre Care spuneam: «Cel Ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine!»“
16 Fiindcă noi toţi am primit din plinătatea Lui şi8 har după har.
17 Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, El Însuşi Dumnezeu9, Cel Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19 Iată mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis (la el)10 nişte preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: – Tu cine eşti?
20 El a mărturisit; n-a refuzat să răspundă, ci a mărturisit: – Nu eu sunt Cristosul11!
21 Ei l-au întrebat: – Atunci cine eşti? Eşti Ilie? – Nu sunt! a răspuns el. – Eşti Profetul12? – Nu! a răspuns el.
22 Atunci i-au zis: – Dar cine eşti? – ca să le dăm un răspuns celor ce ne-au trimis! Ce spui tu despre tine însuţi?
23 El a zis: – Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Neteziţi calea Domnului!“, aşa cum a spus profetul Isaia13.
24 Ei fuseseră trimişi de către farisei14,
25 aşa că l-au întrebat: – Atunci, dacă nu eşti nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul, de ce botezi?
26 Ioan le-a răspuns: – Eu botez cu15 apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe Care voi nu-L cunoaşteţi,
27 Cel Ce vine după mine, Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalei!“
28 Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Isus, Mielul lui Dumnezeu

29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii!
30 El este Cel despre Care spuneam: «După mine vine un om Care este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.
31 Nici eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut Israelului.»“
32 Ioan a depus următoarea mărturie: „L-am văzut pe Duhul coborând din cer ca un porumbel şi rămânând peste El.
33 Nici eu nu-L cunoşteam, dar Cel Ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Cel peste Care vei vedea Duhul coborând şi rămânând, Acela este Cel Care botează cu Duhul Sfânt!»
34 Iar eu am văzut şi am depus mărturie că Acesta este Fiul lui Dumnezeu16.“

Primii ucenici

35 În ziua următoare, Ioan stătea iarăşi cu doi dintre ucenicii lui
36 şi, văzându-L pe Isus trecând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“
37 Cei doi ucenici ai lui au auzit ce a spus şi L-au urmat pe Isus.
38 Isus S-a întors şi, văzând că aceştia Îl urmează, i-a întrebat: – Ce căutaţi? Ei I-au răspuns: – Rabbi17 – care tradus, înseamnă „Învăţătorule“ – unde stai?
39 El le-a zis: – Veniţi şi veţi vedea! Ei s-au dus şi au văzut unde stătea; şi în ziua aceea au rămas cu El. Era cam pe la ceasul al zecelea18.
40 Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi-L urmaseră pe Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a zis: „Noi L-am găsit pe Mesia!“ – care este tradus „Cristos“.
42 Şi l-a dus la Isus. Când l-a văzut, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Ioan19; tu vei fi numit «Chifa»“ – care este tradus „Petru“.
43 A doua zi Isus a vrut să se ducă în Galileea. L-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“
44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45 Filip l-a găsit pe Natanael20 şi i-a zis: – Noi L-am găsit pe Cel despre Care a scris Moise în Lege, precum şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret!
46 Natanael i-a zis: – Poate ieşi ceva bun din Nazaret?! Filip i-a răspuns: – Vino şi vezi!
47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie!“
48 Natanael L-a întrebat: – De unde mă cunoşti? Isus i-a răspuns: – Te-am văzut când stăteai sub smochin21, înainte ca Filip să te cheme.
49 Natanael a zis: – Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!22
50 Isus i-a răspuns: – Crezi pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea!
51 Apoi i-a zis: – Adevărat, adevărat vă spun că veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu înălţându-se şi coborându-se peste Fiul Omului23!
1 <footnote>1:1 Sau: Cuvântul era</footnote>
2 <footnote>1:4 Posibil o aluzie la Ps. 36:9</footnote>
3 <footnote>1:5 Probabil o ambiguitate intenţionată, deoarece expresia se poate traduce şi: dar întunericul n-a înţeles-o</footnote>
4 <footnote>1:9 Sau: Aceasta era adevărata Lumină care îl luminează pe orice om venind în lume.</footnote>
5 <footnote>1:12 Sau: puterea</footnote>
6 <footnote>1:13 Sau: născuţi nu din părinţi naturali, nici din dorinţă omenească, nici din hotărârea unui bărbat </footnote>
7 <footnote>1:14 Sau: o slavă ca a Singurului şi Unicului, care a venit de la Tatăl; termenul grecesc pentru singurul este tradus adesea cu singurul născut, însă are şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea</footnote>
8 <footnote>1:16 Sau: adică</footnote>
9 <footnote>1:18 Expresie ce arată o relaţie foarte apropiată sau locul de cinste pe care-l ocupă o persoană în relaţie cu alta; vezi şi 13:23</footnote>
10 <footnote>1:19 Cele mai timpurii mss şi cele mai multe mss nu conţin aceste cuvinte, care apar însă în unele mss importante</footnote>
11 <footnote>1:20 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; şi în vs. 25, 41</footnote>
12 <footnote>1:21 Vezi Deut. 18:15, 18</footnote>
13 <footnote>1:23 Vezi Is. 40:3</footnote>
14 <footnote>1:24Fariseii formau o grupare religioasă care cunoştea şi respecta cu stricteţe litera legii, precum şi alte tradiţii (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală); peste tot în carte</footnote>
15 <footnote>1:26 Sau: în; şi în vs. 31, 33</footnote>
16 <footnote>1:34 Unele mss conţin: Alesul lui Dumnezeu</footnote>
17 <footnote>1:38Rab înseamnă mare, puternic, important, iar în acest context se referă la o autoritate spirituală; sau: Învăţătorule, Maestre; şi în v. 49</footnote>
18 <footnote>1:39 Ora 4:00 P.M.</footnote>
19 <footnote>1:42 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră</footnote>
20 <footnote>1:45 Vezi nota de la Mt. 10:3</footnote>
21 <footnote>1:48 Evreii pioşi studiau Scripturile şi se rugau la umbra smochinilor; pe de altă parte, smochinul era un simbol al păcii şi al prosperităţii epocii mesianice (Mica 4:4, Zah. 3:10)</footnote>
22 <footnote>1:49 Mărturisirea lui Natanael trimite la Ps. 2:6-7</footnote>
23 <footnote>1:51 Titlu mesianic pe care Isus Şi-l atribuie (vezi Dan. 7:13-14); apare de peste 80 de ori în Evanghelii; peste tot în carte</footnote>
© 2019 ERF Medien