Help

Noua traducere în limba românã

Noul legământ

1 „În vremea aceea, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul tuturor clanurilor lui Israel, iar ei vor fi poporul Meu.“
2 „Aşa vorbeşte Domnul: «Poporul care a scăpat de sabie a găsit milă în pustie. Eu voi veni şi îi voi da odihnă lui Israel.»“
3 „Domnul i1 S-a arătat de departe, zicându-i: «Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea Îmi păstrez îndurarea faţă de tine!
4 Te voi zidi din nou şi vei fi rezidită, fecioară a lui Israel! Te voi împodobi iarăşi cu tamburine şi vei ieşi la dans cu cei ce te înveselesc.
5 Vei planta iarăşi vii pe dealurile Samariei, iar cei ce le vor planta se vor bucura de roadele lor,
6 căci vine ziua când străjerii vor proclama pe muntele lui Efraim astfel: ‘Haideţi să ne ducem la Sion, la Domnul, Dumnezeul nostru!’»“
7 „Aşa vorbeşte Domnul: «Strigaţi de bucurie pentru Iacov! Chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Faceţi-vă auziţi, cântaţi laude şi ziceţi: ‘Izbăveşte, Doamne, pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!’
8 Îi voi aduce înapoi din ţara de nord şi îi voi aduna de la marginile pământului. Între ei va fi şi orbul şi şchiopul, şi femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii. O mare mulţime se va întoarce.
9 Vor veni plângând şi îi voi duce în mijlocul rugăciunilor lor. Îi voi duce la râuri de apă şi pe drumuri netede, pe care nu se vor împiedica, căci Eu sunt Tatăl lui Israel şi Efraim este întâiul Meu născut.»“
10 „Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l în ostroavele de departe! Spuneţi: «Cel Ce l-a risipit pe Israel îl va aduna şi Îşi va păzi turma ca un păstor!»
11 Căci Domnul îl va răscumpăra pe Iacov şi îl va elibera din mâna unuia mai puternic decât el.
12 Atunci vor veni şi vor chiui de bucurie pe înălţimile Sionului; ei vor alerga la bunătăţile Domnului: la grâu, la vinul cel nou, la untdelemn, la miei şi la viţei. Sufletul le va fi ca o grădină bine udată şi nu se vor mai întrista.
13 Atunci fecioarele se vor veseli la dans, iar tinerii şi bătrânii la fel. Le voi preface jalea în veselie şi în locul întristărilor le voi da mângâiere şi bucurie.
14 Voi sătura cu belşug sufletul preoţilor, iar poporul Meu se va sătura cu bunătatea Mea, zice Domnul“
15 „Aşa vorbeşte Domnul: «Un ţipăt a fost auzit în Rama, bocet şi plânset mult. Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să fie mângâiată pentru copiii ei, căci ei nu mai sunt.»“
16 „Aşa vorbeşte Domnul: «Opreşte-ţi plânsul şi lacrimile din ochi, căci munca îţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce din ţara duşmanului.
17 Există nădejde pentru viitorul tău, zice Domnul. Fiii tăi se vor întoarce în ţara lor.»
18 L-am auzit într-adevăr pe Efraim văitându-se: «M-ai disciplinat ca pe un viţel nedeprins la jug şi am fost disciplinat. Întoarce-mă Tu şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu.
19 După ce am rătăcit, m-am căit; ajungând să cunosc, mă bat pe coapsă. Am fost făcut de ruşine şi umilit, căci port dispreţul tinereţii mele.»
20 Nu este Efraim fiul Meu cel scump, copilul în care Îmi găsesc plăcerea? Căci deşi vorbesc adesea împotriva lui, tot Îmi aduc aminte de el. Inima Îmi tânjeşte după el şi voi avea negreşit milă de el, zice Domnul.“
21 „Pune-ţi semne pe drum, pune-ţi stâlpi şi ia seama la calea, la drumul pe care-l urmezi. Întoarce-te, fecioară a lui Israel, întoarce-te în cetăţile tale.
22 Până când vei rătăci, fiică necredincioasă? Căci Domnul va crea un lucru nou în ţară: o femeie va înconjura2 un bărbat.“
23 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Când le voi aduce înapoi captivii, cei din ţara şi din cetăţile lui Iuda vor zice iarăşi aceste cuvinte: ‘Domnul să te binecuvânteze, locuinţă a dreptăţii, munte sfânt!’
24 Oamenii vor locui împreună în Iuda şi în toate cetăţile ei, atât plugarii, cât şi cei ce le pasc turmele,
25 căci voi sătura sufletul însetat şi voi îndestula sufletul lihnit.»“
26 La aceste lucruri m-am trezit şi am privit în jur. Somnul îmi fusese plăcut.
27 „Vin zile, zice Domnul, când voi însămânţa casa lui Israel şi casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni şi o sămânţă de animale.
28 Aşa cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i plantez, zice Domnul.
29 În zilele acelea nu se va mai zice: «Părinţii au mâncat struguri acri şi copiilor li s-au strepezit dinţii»,
30 ci fiecare va muri pentru propria lui nelegiuire. Fiecărui om care va mânca struguri acri i se vor strepezi dinţii.“
31 „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un nou legământ,
32 nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoşii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor,3 zice Domnul.
33 Ci acesta este legământul pe care-l voi încheiat cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune Legea Mea înăuntrul lor şi o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.
34 Şi nici unul nu va mai învăţa pe vecinul sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte-L pe Domnul!», pentru că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta fărădelegile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor.“
35 „Aşa vorbeşte Domnul, Cel Care a făcut soarele să lumineze ziua, Cel Care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, Cel Care stârneşte marea şi face să-i urle valurile, El, al Cărui Nume este Domnul Oştirilor:
36 «Dacă vor dispărea aceste rânduieli dinaintea Mea, zice Domnul, atunci şi sămânţa4 lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!»“
37 „Aşa vorbeşte Domnul: «Dacă cerurile de sus vor putea fi măsurate şi temeliile de jos ale pământului vor putea fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu întregul neam al lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul.»“
38 „Iată, vin zile, zice Domnul, când cetatea aceasta va fi rezidită pentru Domnul, de la Turnul lui Hananel până la Poarta Unghiului.
39 Frânghia de măsurat va trece pe dinaintea ei până la dealul Gareb şi apoi se va întoarce spre Goa.
40 Toată valea, unde sunt aruncate hoiturile şi cenuşa şi toate terenurile până la uedul5 Chidron, până la unghiul Porţii Cailor, spre răsărit, vor fi dedicate Domnului. Cetatea nu va mai fi niciodată nimicită sau dărâmată.“
1 <footnote>31:3 Sau: demult</footnote>
2 <footnote>31:22 Sensul în ebraică al ultimului vers este nesigur; sau: va apăra; va căuta; va cere în căsătorie.</footnote>
3 <footnote>31:32 TM; LXX, Siriacă: călcat, / iar eu i-am lepădat</footnote>
4 <footnote>31:36 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic</footnote>
5 <footnote>31:40 Vale din ţinuturile aride care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar</footnote>
© 2019 ERF Medien